Algemene Voorwaarden & AVG wet ingaande met 2018

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Van zwanger naar bevallen. Onder cursusleidster wordt verstaan een professionele zwangerschapsdocente van bevallingscursus. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. Van zwanger naar bevallen verzorgt groepscursussen en een opfriscursus en privécursussen.

Artikel 2. De cursus
De cursus wordt gevolgd door de zwangere vrouw en haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. De cursussen worden centraal ingepland en vooraf wordt bepaald op welke datum en tijdstip de cursus start.

Artikel 3. De cursusgroep
Het kan incidenteel voorkomen dat de groep groter is dat het maximaal gestelde 6 stellen.

Artikel 4. Vervanging cursusleidster
Van zwanger naar bevallen is te allen tijde gerechtigd een cursusleidster te laten invallen voor een andere cursusleidster.

Artikel 5. Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij het centraal aanmeldpunt, via de website www.vanzwangernaarbevallen.nl (mail) of telefonisch. Bij onvolledige gegevens kan een inschrijving niet verwerkt worden. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 6. Tarieven
Het cursusbedrag voor de volledige cursus bedraagt met ingang van 1 januari 2021 € 159,50 inclusief € 15 administratiekosten.

Artikel 7. Betaling
Het cursusgeld dient aan de cursusleidster overgemaakt te worden en uiterlijk 14 dagen voor start van de cursus op diens rekening te zijn bijgeschreven. In de uitnodigingsbrief van de cursusleidster wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betalen. Wanneer de betaling ontvangen is krijgen cursisten (meestal na afloop laatste cursusdag) van de cursusleidster een bewijs van betaling. Cursisten kunnen deze indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen.

Artikel 8. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient deze de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk/telefonisch te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd minus de administratiekosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.
Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

Covid aanvulling.
Indien de cursus niet gegeven kan worden wegens aangescherpte maatregelen neemt de cursusleidster contact met u op.
Deelnemers van de groepscursus krijgen de optie om over te stappen naar de privé cursus, dit tegen het tarief van de groepscursus. Als men hier geen gebruik van maakt dan heeft de cursist geen recht op terugbetaling van het cursusgeld de cursus kan immers in aangepaste vorm doorgaan.

Indien het max aantal personen dat men thuis mag ontvangen terug gebracht wordt naar 1 dan is alleen de zwangere welkom.
Wil met om deze reden annuleren dan heeft de cursist geen recht op terugbetaling van het cursusgeld, de cursus kan immers in aangepaste vorm doorgaan.

Gedurende de Corona crisis is de prijs van de privé cursus gelijk aan de prijs van de groepscursus.

Artikel 9. Annulering door Van zwanger naar bevallen. 
Van zwanger naar bevallen behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld, inclusief de € 15 administratiekosten, zal worden geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
Het Verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Van zwanger naar bevallen. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door van zwanger naar bevallen voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Van zwanger naar bevallen mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Van zwanger naar bevallen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus of de annulering van de cursus, tenzij aan Van zwanger naar bevallen opzet of grove schuld kan worden verweten.
Indien Van zwanger naar bevallen op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.
Indirecte schade wordt niet vergoed.
Van zwanger naar bevallen is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.

Artikel 13. Klachten
Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij de cursusleidster van Van zwanger naar bevallen.

Privacywet, ingaande mei 2018

Van zwanger naar bevallen, gevestigd aan Herenweg 261b, 3645dm Vinkeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.vanzwangernaarbevallen.nl Herenweg 261b, 3645dm Vinkeveen +31643585579
Irene Compier is de Functionaris Gegevensbescherming van Van zwanger naar bevallen, zij is te bereiken via irene@vanzwangernaarbevallen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Van zwanger naar bevallen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via irene@vanzwangernaarbevallen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Van zwanger naar bevallen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Van zwanger naar bevallen neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van zwanger naar bevallen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Van zwanger naar bevallen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Tot 7 jaar na afloop van deelgenomen cursus > Reden; verplichte bewaringstermijn belastingdienst
Personalia > Tot 7 jaar na afloop van deelgenomen cursus > Reden; verplichte bewaringstermijn belastingdienst
Adres > Tot 7 jaar na afloop van deelgenomen cursus > Reden; verplichte bewaringstermijn belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden:
Van zwanger naar bevallen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van zwanger naar bevallen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door van zwanger naar bevallen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irene@vanzwangernaarbevallen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Van zwanger naar bevallen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Van zwanger naar bevallen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irene@vanzwangernaarbevallen.nl

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2021 ©

Terug naar inschrijven