Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Van zwanger naar bevallen. Onder cursusleidster wordt verstaan een professionele zwangerschapsdocente van bevallingscursus. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. Van zwanger naar bevallen verzorgt groepscursussen en een opfriscursus en privécursussen.

Artikel 2. De cursus
De cursus wordt gevolgd door de zwangere vrouw en haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. De cursussen worden centraal ingepland en vooraf wordt bepaald op welke datum en tijdstip de cursus start.

Artikel 3. De cursusgroep
Het kan incidenteel voorkomen dat de groep groter is dat het maximaal gestelde 6 stellen.

Artikel 4. Vervanging cursusleidster
Van zwanger naar bevallen is te allen tijde gerechtigd een cursusleidster te laten invallen voor een andere cursusleidster.

Artikel 5. Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij het centraal aanmeldpunt, via de website www.vanzwangernaarbevallen.nl (mail) of telefonisch. Bij onvolledige gegevens kan een inschrijving niet verwerkt worden. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 6. Tarieven
Het cursusbedrag voor de volledige cursus bedraagt met ingang van 1 januari 2017 € 147,50 inclusief € 15 administratiekosten.

Artikel 7. Betaling
Het cursusgeld dient aan de cursusleidster overgemaakt te worden en uiterlijk 14 dagen voor start van de cursus op diens rekening te zijn bijgeschreven. In de uitnodigingsbrief van de cursusleidster wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betalen. Wanneer de betaling ontvangen is krijgen cursisten (meestal na afloop laatste cursusdag) van de cursusleidster een bewijs van betaling. Cursisten kunnen deze indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen.

Artikel 8. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient deze de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk/telefonisch te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd minus de administratiekosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.
Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 9. Annulering door Van zwanger naar bevallen. 
Van zwanger naar bevallen behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld, inclusief de € 15 administratiekosten, zal worden geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
Het Verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Van zwanger naar bevallen. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door van zwanger naar bevallen voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Van zwanger naar bevallen mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Van zwanger naar bevallen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus of de annulering van de cursus, tenzij aan Van zwanger naar bevallen opzet of grove schuld kan worden verweten.
Indien Van zwanger naar bevallen op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.
Indirecte schade wordt niet vergoed.
Van zwanger naar bevallen is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.

Artikel 13. Klachten
Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij de cursusleidster van Van zwanger naar bevallen.

Laatst bijgewerkt op 10 november 2017 ©

Terug naar inschrijven